Samverkan gröna kilar

Kommun- och länsgränser delar regionen i teorin. I praktiken består regionen och länet av olika mark- och vattenlandskap som sträcker sig över gränserna, som ofta går mitt i de gröna kilarna. Det innebär att kommunala insatser i en kil kan påverka kringliggande kommuner. Det är därför nödvändigt att samarbeta i mellankommunala planeringsområden och att utveckla en gemensam syn på de gröna kilarnas värde och användning och för att underlätta en avvägning mellan olika intresse. Behovet av en bred mellankommunal samverkan kring kilarna och deras funktioner ökar.

I drygt hälften av länets gröna kilar har ett mellankommunalt samarbete utvecklats, se länkar. Här sker ett viktigt utvecklingsarbete, eftersom kommunerna har ett centralt ansvar för planering av mark- och vattenanvändningen. Men även andra aktörer såsom regionala myndigheter, ideella organisationer (särskilt Naturskyddsföreningen i Stockholms län), förvaltare och markägare är viktiga för detta arbete - att bevara, utveckla och tillgängliggöra de gröna kilarna. En liknande samverkan bör utvecklas och permanentas i alla regionens gröna kilar. Tillväxt- och regionplane- förvaltningen bidrar bland annat med att samordna, kommunicera och ta fram ny kunskap.