Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är produkter och tjänster som naturen ger oss människor – helt gratis. Man brukar dela ekosystemtjänster i fyra olika kategorier: producerande (som mat och råvaror), kulturella (som naturupplevelser), reglerande (som vattenrening och pollinering) och understödjande (som biologisk mångfald och det hydrologiska kretsloppet).

Begreppet ekosystemtjänster förtydligar att vi människor är beroende av naturen för vår överlevnad. Klimatförändringarna och andra globala miljöhot innebär dessutom att fungerande lokala ekosystem kan visa sig mer betydelsefulla i framtiden. Det här är viktigt att ta hänsyn till i den regionala utvecklingsplaneringen eftersom de flesta ekosystemtjänster är omöjliga att ersätta om de väl har gått förlorade.                                                                                                         

När RUFS 2010 antogs var ekosystemtjänster relativt nytt och begreppet omnämns endast kortfattat. 2013 tog landstinget fram rapporten Ekosystemtjänster i Stockholmsregionen i samarbete med Stockholm Resilience Centre. Även Länsstyrelsen i Stockholms län deltog i arbetet. Inför samrådet av RUFS 2050 har resonemangen utvecklats – bland annat inom ramen för uppdraget Stärkt hållbarhet. I den nya planen är ekosystemtjänster ett perspektiv som genomsyrar flera andra frågor – bland annat grönstruktur, blåstruktur och landsbygd.