Grönstruktur

Naturen är en viktig del av Stockholmsregionens karaktär och attraktion. Här finns natur med höga upplevelsevärden och rent vatten ända in i stadscentrum.

I den regionala utvecklingsplaneringen används begreppet regional grönstruktur för att beskriva en sammanhängande väv av grönska, mark och vatten, i olika geografiska nivåer. I anslutning till bebyggelsestrukturen finns tio så kallade gröna kilar som sträcker sig mellan länets landsbygd och centrumkärnan. Därutöver finns stora landskapsvärden i hela länet och i östra Mellansverige. Den lokala grönstrukturen finns inom och i nära anslutning till bebyggelsen, som parker, bostadsnära natur- och grönområden eller annan grönska mellan husen.

Grönstrukturen i regionen fyller många funktioner – både ekonomiska, ekologiska såväl som sociala och estetiska. Genom sin sammanhängande form och storlek erbjuder den regionala grönstrukturen kvaliteter och funktioner som mindre områden inte har, exempelvis tystnad, rik biologisk mångfald och viktiga och hälsofrämjande ekosystemtjänster såsom vattenrening, temperaturreglering, luftrening och naturupplevelser.

Planering av grönområden ska ske integrerat med annan markanvändning, särskilt med planering av bebyggelsen. Den regionala grönstrukturen är ett mellankommunalt planeringsområde och det pågår en samverkan i många av regionens gröna kilar.
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen verkar för att samordna och skapa ett gemensamt regionalt utvecklingsarbete i mark- och vattenfrågor. Vi arbetar för att utveckla, skydda och tillgängliggöra den storstadsnära naturen, samt tar fram kunskapsunderlag för att hantera regionala utmaningar.

Länsstyrelsen i Stockholms län och 23 av länets kommuner har tagit fram programmet "Aldrig långt till naturen". Programmet syftar till att ge ett varaktigt skydd för de mest värdefulla tätortsnära naturområdena i regionen. Detta görs genom att ett antal områden föreslås få skydd som kultur- eller naturreservat.