Havsplanering

Sedan 2014 finns bestämmelser i miljöbalken 4 kap 10 § om att statlig havsplanering ska bedrivas i Sverige. Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet och utarbetar just nu havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Stockholms län tillhör havsplaneområdet Östersjön. 

Havsplanering är ett viktigt verktyg för att värna havets långsiktiga förvaltning och utveckling. De kommande havsplanerna kommer visa hur Sveriges havsområden bör nyttjas, utvecklas och bevaras fram till 2050.

Den statliga havsplaneringen gäller från och med en nautisk mil utanför baslinjen och till och med den ekonomiska zonen. Havsplaneringen överlappar därmed med vissa kommuners översiktsplanering. I Stockholms län gäller det kommunerna Haninge, Norrtälje, Nynäshamn och Värmdö. Alla kustkommuner kan dock komma att bli berörda av havsplaneringen.

EU beslutade om ett ramdirektiv för havsplanering i juli 2014. Genom bestämmelsen om havsplanering i miljöbalken och tillhörande förordning har Sverige införlivat direktivet i svensk lagstiftning.