Blåstruktur

Stockholmsregionen är känd för sitt vatten. Här finns Östersjön med sina många skärgårdsöar, och Mälaren som ger oss dricksvatten. Dessutom finns grundvatten och flera mindre sjöar och vattendrag. Tillsammans bildar dessa vattenområden en blåstruktur – precis som grönområden på land bildar en grönstruktur. Eftersom blåstrukturen inte tar hänsyn till kommun- och länsgränser är det viktigt med ett utvecklat regionalt samarbete.  

I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen poängteras vikten av att skydda regionens viktigaste vattenvärden. RUFS slår fast att vattenvården ska inriktas på att uppfylla kravet om god ekologisk status som finns angivet i EU:s ramdirektiv för vatten. EU:s ramdirektiv för vatten, Vattendirektivet, syftar till att vi ska uppnå långsiktig hållbar förvaltning av våra vattenresurser. Alla sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten omfattas. Målsättningen är att de vatten som omfattas av direktivet ska ha god ekologisk status till år 2015 eller 2021. En bärande princip är att inget vatten får försämras.