Stärkt hållbarhet

Hållbar utveckling är inte ett slutligt tillstånd utan en kontinuerlig process. Redan i RUFS 2010 togs ett brett grepp om hållbar utveckling men klimatförändringar, segregation och ekonomiska kriser ställer krav på att hållbarhetsansatsen stärks ytterligare. Utvecklingen går inte i den riktning som behövs för att vi ska nå uppsatta mål. Önskemål om ökat fokus på hållbarhet framkom också i aktualitetsarbetet.

I programarbetet har landstinget och Länsstyrelsen anammat en modell för hållbar utveckling. Modellen, som numera är vedertagen inom hållbarhetsforskning, förtydligar att de tre hållbarhetsperspektiven – det ekologiska, sociala och ekonomiska – är beroende av varandra. Den visar att det ekonomiska systemet är en del av det sociala, och att det sociala systemet är en del av det ekologiska.

Med utgångspunkt i denna modell föreslås också ett uppdaterat förhållningssätt till hållbar utveckling. Genom att tydligare sätta individen i centrum får det sociala perspektivet en central roll i hållbarhetsarbetet. Det ska genomsyra mål- och strategier såväl som hållbarhetsbedömning och arbetet med strukturanalyser. Konsekvensbedömningar, där sociala konsekvenser undersöks, bör utvecklas och tillämpas.

Förhållningssättet innebär också att ekonomins roll i att stärka regionens hållbarhet blir tydligare belyst. Regionens förmåga att inte bara samverka med utan också attrahera olika aktörer är avgörande för dess robusthet. Investeringar är ett av de viktigaste verktygen för att påverka utvecklingen mot en mer hållbar region – både genom att locka hit investeringar och genom exempelvis ansvarsfull upphandling och sociala konsekvensbedömningar av stora offentligt finansierade investeringar.

Regionens resiliens bör belysas – såväl ekologisk som ekonomisk och social. Resiliens är ett systems förmåga att klara av störningar utan att förlora viktiga funktioner. Exempelvis är en region med hög branschspridning, som Stockholms län, ofta mer resilient mot ekonomiska kriser än regioner med endast en eller ett fåtal branscher.