Hur programmet togs fram

Landstinget och Länsstyrelsen i Stockholms län har fört en dialog med beslutsfattare och regionens aktörer under vintern och våren 2015. Med utgångspunkt i aktualitetsarbetet har landstinget identifierat ett antal förbättringsområden och tagit fram nya kunskapsunderlag – det gäller bland annat landsbygdens utmaningar, RUFS 2050 som klimatfärdplan och regionens regionalekonomiska och sociodemografiska utveckling. En annan fråga som vi har fördjupat oss i är hur hållbarhetsansatsen kan stärkas för att resonemanget om hållbar utveckling ska utgöra en trovärdig och tydlig utgångspunkt i det regionala utvecklingsarbetet.

En kommungrupp, med tjänstemän från länets alla kommuner, har under våren träffats för att diskutera och testa olika idéer och för att kvalitetssäkra innehållet i programmet. I gruppen har även landstinget, Länsstyrelsen och Trafikverket ingått.

Tillväxt- och regionplanenämndens ledamöter har vid flera tillfällen diskuterat olika frågor och vägval kopplade till programmets innehåll och till planprocessen. Avstämningar har också gjorts med landstingets trafiknämnd och trafikberedning.

Tjänstemän och politiker i regioner och landsting i östra Mellansverige har träffats för att diskutera det storregionala perspektivet i RUFS 2050. Landstinget och Länsstyrelsen har arrangerat två större regionmöten under våren 2015 för att bredare förankra programarbetet och återkoppla till de remissaktörer som deltagit i aktualitetsarbetet.