Program

RUFS 2050 är en fortsättning på arbetet att förverkliga visionen om Stockholmsregionen som Europas mest attraktiva storstadsregion, som lades fast i RUFS 2010.

Mycket har hänt sedan RUFS 2010 antogs. Länets befolkning har ökat med mer än 140 000 personer, ekonomin har vuxit trots en kraftig nedgång i Europa och teknikutvecklingen har tagit stora steg framåt. Samtidigt är byggtakten i länet fortfarande för låg för att möta bostadsbehoven och den socioekonomiska boendesegregationen i länet har ökat. En annan förändring är att medvetenheten om miljöproblem och klimatförändringar har blivit större sedan 2010.

Programmet för RUFS 2050 antogs av landstingets tillväxt- och regionplanenämnd den 20 augusti 2015. Det redogör för viktiga principer som nästa plan ska bygga på; mål och medel, frågor som ska behandlas, hur processen ska gå till och vilka aktörer som behöver engageras. Programmet innebär också en möjlighet att ta upp olika frågor till diskussion i ett tidigt skede i processen, och utgör utgångspunkten för dialogen om regionens framtid.