Frågor till regionens aktörer

I remissunderlaget ville vi ha svar på åtta frågor. Svaren är ett viktigt underlag för att öka användningen och göra genomförandet mer kraftfullt tills att RUFS 2010 under 2016 slutar att gälla, samt att ta ett första steg mot framtagandet av en ny regional utvecklingsplan.

Frågor vi bad remissinstanserna att svara på

  • Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande regionens samlade vilja?
  • Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag i ert arbete?
  • Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, och hur kan det stärkas ytterligare?
  • Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor respektive svagheter, från ert perspektiv?
  • Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella?
  • Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta?
  • Vilka är de viktigaste utmaningarna för Stockholmsregionen framöver?
  • Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från?

Ladda ner