Aktualitetsbedömning

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, har nu fungerat som länets regionplan och regionala utvecklingsprogram i snart sex år. Men vad har hänt i regionen och omvärlden sedan den antogs? Hur används RUFS 2010? Och är den aktuell?

En regionplan behöver inte genomgå någon aktualitetsprövning, likt kommuners översiktsplaner. Men planens legitimitet och styrka bygger på att innehållet upplevs som relevant och aktuellt av regionens aktörer. Mellan 1 oktober och 20 december 2013 förde landstinget därför en dialog med aktörer i och utanför regionen för att:

  • göra genomförandet av RUFS 2010 mer kraftfullt fram till 2016, då planen slutar gälla, samt
  • skapa möjligheter att påbörja programarbetet för en ny regional utvecklingsplan.

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelsen godkändes av landstingets tillväxt- och regionplanenämnd den 12 mars 2015. Den finns att ladda ner i menyn till höger.

Slutsatser från remissvaren

Den generella uppfattningen är att RUFS 2010 i huvudsak fortfarande är aktuell. I princip alla aktörer står bakom RUFS 2010:s vision och mål, utmaningarna känns fortsatt relevanta och planen används som ett verktyg i regionala utvecklingsprocesser.

Baserat på alla remissvar, erfarenheter från den löpande regionplaneringen och uppföljning av hur det går för regionen, kommer TRF inför en kommande planprocess att arbeta vidare med ett antal utvecklingsområden. Bland annat ska de olika tidsperspektiven i en kommande plan klarläggas, och begreppet hållbar utveckling ska förtydligas och utgöra ramarna för regionens utveckling. Kopplingen mellan mål och uppföljning, och prioriteringar av mål och åtaganden kommer att analyseras, liksom omvärldens påverkan på Stockholmsregionen. Förutsättningarna för en hållbar utveckling av länets landsbygd ska belysas, liksom förhållandet stad och land. En klimatfärdplan för regionen ska också tas fram. Likaså ska regionens trafiksystem samt ekonomiska och sociala utveckling ses över.