Kartor i RUFS 2010

Kartor efter ämnesindelning

Övergripande

 • Målbild för östra Mellansverige (pdf)
 • Plankarta för Region Stockholm 2030 (pdf) (textsida)
 • Storregional ortstruktur i östra mellansverige (pdf)
 • Storregional godsstruktur för östra Mellansverige (pdf)
 • Regionala stadskärnor (pdf) (textsida)
 • En tät och upplevelserik stadsmiljö med parker och grönområden (pdf) (textsida)
 • Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård (pdf) (textsida)
 • Områden av riksintressen för naturvård (pdf)
 • Område av riksintresse för försvaret (pdf)
 • Övergripande rumslig inriktning (pdf) (textsida)
 • En sammanhållen och vidgad region (pdf) (textsida)


Trafik och infrastruktur

 • Ökning av pendling 1985-2006, i procent. (pdf)
 • Pendling 2006, andel kvinnor, i procent (pdf)
 • Trafikflöden med lastbilar och godståg (pdf)
 • Planeringsläget för flygplatser (pdf)
 • Befintliga trafikflygplatser och allmänflygplatser i östra Mellansverige (pdf)
 • Direktlinjer med flyg från Arlanda, Bromma, Skavsta och Västerås (bild)
 • Utveckling av kollektivtrafiksystemet (pdf) (textsida)
 • Utveckling av vägsystemet (pdf) (textsida)
 • Vägar och spår på lång sikt (pdf) (textsida)
 • Regionalt cykelvägnät (pdf)
 • Stombusslinjer (pdf)
 • Spårdepåer (pdf)
 • Infrastruktur för godstransporter (pdf) (textsida)
 • En sammanhängande grönstruktur och tvärförbindelser i transportsystemet (pdf) (textsida)

Natur, grönstruktur och blåstruktur

 • Naturreservat - befintliga, påbörjade och föreslagna (pdf)
 • Blåstrukturen i Stockholmsregionen (pdf)
 • Regional grönstruktur (pdf) (textsida)
 • Tillgänglighet till gröna kilar, tysta områden och vatten (pdf) (textsida)
 • Vattenskyddsområden (pdf) (textsida)
 • En robust vattenmiljö i en växande region (pdf) (textsida)
 • En sammanhängande grönstruktur och tvärförbindelser i transportsystemet (pdf) (textsida)
 • Riksintressen för för vindkraft (pdf)

Bebyggelsestruktur

 • Tillväxten av Storstockholms bebyggelsestruktur 1945-2004 (pdf)
 • En resurseffektiv bebyggelsestruktur som är tillgänglig med kollektivtrafik (pdf) (textsida)
 • Andel av regionens arbetsplatser inom bebyggelseområden som nås med bil respektive kollektivtrafik (pdf)
 • Framskrivning av befolkning per kommun till år 2030 (pdf)

Energi, VA och tekniska försörjningsanläggningar

 • Fjärrvärmenätet i Region Stockholm, inklusive stora befintliga och nya kraftvärmeanläggningar (pdf)
 • Ballastanläggningar av regional betydelse i Region Stockholm, befintliga och under prövning (pdf)
 • Elnät, befintligt 2008 och elnät planerat 2020 (pdf)
 • VA-samarbete och försörjningsområden i Region Stockholm och angränsande län (pdf)
 • VA-verksamhetsområden samt vatten- och avloppsreningsverk i Region Stockholm (pdf)
 • Tekniska försörjningsanläggningar (pdf) (textsida)

Befolkning

 • Befolkningsutvecklingen 1985-2005 samt grundantaganden till 2050 (pdf
 • Övergång till högskola (pdf)