GIS-skikt

Nedan visas de GIS-skikt som ingår i en eller flera av kartorna i RUFS 2010.

Namn

Beskrivning

Geometri

Finns i karta

Fjärrvärme_ledning_RUFS2010 Huvudledning samt nya
ledningar för sammankoppling
 Linje 8 : Fjärrvärmenätet
Fjärrvärme_objekt_RUFS2010 Befintliga och nya sammankopplingar,
värmeverk etc.
Punkt 8 : Fjärrvärmenätet
Fjärrvärme_omr_RUFS2010 Fjärrvärmeförsörjda områden,
befintliga och möjlig
Polygon 8 : Fjärrvärmenätet
Ballastanläggningar_RUFS2010 Anläggningar indelade efter funktioner Punkt 11 : Ballastanläggningar
Ballastterminal_Hamn_RUFS2010 Ballastterminal och hamnanslutning Punkt 11 : Ballastanläggningar
Vattenskyddsintresse_RUFS2010   Punkt 11 : Ballastanläggningar
      18 : Plankarta
      21 : Regional grönstruktur
Reg_grönstruktur_RUFS2010 Regional grönstruktur Polygon 22 : Naturreservat
     

23 : Tillgänglighet gröna kilar,
tysta områden och vatt

Reg_Stadsbygd_Utv_RUFS2010 Regional stadsbygd med utvecklingspotential Polygon 18 : Plankarta
Reg_Stadsbygd_Övr_RUFS2010 Övrig regional stadsbygd Polygon 18 : Plankarta
Reg_Stadskärnor_RUFS2010 Regionala stadskärnor Polygon 18 : Plankarta
Vattenskyddsomr_RUFS2010 Vattenskyddsområde Polygon 18 : Plankarta
Kärnöar_RUFS2010 Kärnöar Polygon 18 : Plankarta
Replipunkt_RUFS2010 Replipunkter (Strategiska bytespunkter) Punkt 18 : Plankarta
Verksamheter_RUFS2010 Område för terminaler och anläggningar Polygon 18 : Plankarta
      32 : Tekniska
försörjningsanläggningar
Verksamheter_Symbol_RUFS2010 Terminaler och anläggningar Punkt

18 : Plankarta

      32 : Tekniska försörjningsanläggningar
Spårnät_RUFS2010 Nya eller upprustade spår Linje 18 : Plankarta
      24 : Utveckling av kollektivtrafiksystemet
Vägnät_RUFS2010 Nya eller upprustade vägar Linje 18 : Plankarta
      25 : Utveckling av vägsystemet
Farleder_RUFS2010 Befintliga och nya farleder Linje

18 : Plankarta

Reg_Stadskärnor_RUFS2010_Oklippt Regionala stadskärnor Polygon 20 : Regionala stadskärnor
Förslag_naturreservat_RUFS2010 Förslagna naturreservat Polygon

22 : Naturreservat

Tysta_områden_RUFS2010 Tysta områden (<45 dBA) Polygon 23 : Tillgänglighet gröna kilar,
tysta områden och vatt
Reg_Vandringsled_RUFS2010 Regional vandringsled Linje 23 : Tillgänglighet gröna kilar,
tysta områden och vatt
Reg_Strandstråk_RUFS2010 Regionalt strandstråk Linje 23 : Tillgänglighet gröna kilar,
tysta områden och vatt
Gröna_stationer_RUFS2010 Grön station Punkt

23 : Tillgänglighet gröna
kilar, tysta områden och vatt

Bryggor_m_kollektivtrafik_RUFS2010 Bryggor med kollektivtrafik Punkt 23 : Tillgänglighet gröna kilar,
tysta områden och vatt
Spårobjekt_RUFS2010 Nya eller upprustade stationer,
bussterminaler etc.
Punkt 24 : Utveckling av kollektivtrafiksystemet
Vägobjekt_RUFS2010 Nya eller upprustade trafikplatser
eller broar
Punkt 25 : Utveckling av vägsystemet
Spår_väg_efter_2030_RUFS2010 Utbyggnad av spår- och
vägkapacitet efter 2030
Linje 26 : Vägar och spår på lång
sikt, efter 2030
Spårdepåer_RUFS2010 Befintliga och nya spårdepåer Punkt

29 : Spårdepåer

Flygplatser_RUFS2010

Trafikflygplatser, inom och utom länet
Allmänflygplatser

Punkt 31 : Planeringsläget för
flygplatser