Demografiska rapporter

Vad är demografiska rapporter?

Demografiska rapporter redovisar prognostiserad folkmängd efter ålder och kön med olika prognoshorisont och geografiska indelningar samt analyser av prognosernas komponenter och antaganden.

Även andra demografiska analyser av relevans för projektet, till exempel återkommande förfrågningar om befolkningsutvecklingen, samt dokumentation av metoder och modeller och vissa bilagor, redovisas här. Återkommande förfrågningar gäller i synnerhet mödrar och barn, fruktsamhet och mortalitet, inrikes och utrikes migration och bakgrund.

Under läns- och kommunprognoser återfinns fler och större filer i Excel för nerladdning och under planområdesprognoser redovisas aggregerade basområdesprognoser och demografiska områdesdata i Excel- och pdf-format. 

2019  
2019:1 Modellutveckling födelsegrupper 2018 - 2040 med försörjningskvoter.[pdf]
2019:2 Modellutveckling bakgrund 2018-2060_2040 [pdf]
2019:3 Personer 55 år och äldre i Stockholms län- Förstudie[pdf]  [tabellbilaga v2] [tabeller diagram]
2019:4  Åldersstruktur 65+ och försörjningskvoter i kommuner och 244 planområden. [pdf]
2019:5 Barn och unga 2017/2018 [pdf] [tabellbilaga] [figurunderlag]
2019:6 Sjukdomspanorama, 65 år och äldre [pdf]
2019:7 UCM Inflyttningsmodeller kommuner [pdf]
2019:8 Mortalitet och sociala faktorer i Stockholms län 2018 [pdf] [tabellbilaga] [diagramunderlag]
2019:9 Kommunsammanställning 2019 [pdf] [data]
2019:10 Länsprognosrapporten 2019 [pdf] [Länsprognos 2018 - 2028] [Antaganden Länsprognos 2060]
2019:11 Insamling Bostadsbyggnadsplaner 2019 - 2030 [pdf]
2018  
2018:1-2 Inrikes flyttare och deras egenskaper 2015-2017, komplettering [pdf][tabellbilaga]
2018:2 Modellutveckling 2018_UCM-Unobserved Component Model - En ny modell för inrikes inflyttning på kommunnivå [pdf]
2018:4_2 Bostadsbyggnadsplaner och rapporterat utfall för kommuner och basområden 2011-2016 [pdf]
2018:5 Bostadsbyggnadsplaner från ca 2017 och framåt insamlade från källor på Internet [pdf]
2018:7 Kvinnor i barnafödande åldrar och deras fruktsamhet 2017[pdf] [xlxs] [xlxs]
2018:8 Hushållsstrukturen i Stockholms län kommuner och delområden 2017 -en registerstudie[pdf] [diagram][Bilaga]
2018:9 Boendestrukturen i Stockholms län och delområden 2017 - en registerstudie [pdf][Bilaga][xlsx]
   

2017

 

2017:5

Mortalitet och sociala faktorer [pdf] [Diagramunderlag] [Tabellbilaga]
   

2016

 

2016:5

Fruktsamhet & mortalitet 2015 [pdf] [diagramunderlag] [tabellbilaga]
2016:6  Barnhushållens flyttningar och unga vuxnas flytt från föräldrarna [pdf] [diagramunderlag] [tabellbilaga]

2015

 
2015:1 Befolkningstätheter 2013 och prognoser för 2023 [pdf]
2015:3 Barn och unga och deras familjer 2013/2014 - Stockholms län och kommuner [pdf] [diagramunderlag] [tabellbilaga]
2015:4 Mångfaldsindex och utrikesföddas Stockholmsorientering [pdf]
2015:5 Hushåll och hushållsutveckling i ett långsiktigt perspektiv [pdf]
   

2014

 
2014:8 EquiPop: In- och utflyttningsfält i Stockholmsregionen [pdf]
2014:9 EquiPop: Segregation i Stockholmsregionen [pdf]

2013

 
2013:4 Barnfamiljers flyttningar kring sekelskiftet 2000 [pdf]
   

2012

 
2012:4 Födda i Stockholms län efter mödrarnas födelseländer - Prognos 2011-2020 [pdf] [prognos] [sammanslagning_xlsx] [gruppering_fodelselander.xlsx]
2012:5 Hushåll och familjer i förändring: samtida studier och forskning om den ”Andra Demografiska Transitionen” [pdf]
2012:10 Varför flyttar svenska barnfamiljer? - Befolkningsprognos 2012-2021/45 [pdf]
   

2011

och tidigare

2011:2 ""Pensionspuckeln" 55+ flyttningar till och från Stockholmsregionen [pdf]
2011:4 Vart tar invandrarna vägen? [pdf]
2011:5 Bilaga - utjämningar i kommunprognosen [pdf] [excel]
2010:5 Stockholmsregionens återflyttningsutbyte med övriga Sverige [pdf]
2009:6 Hållbar befolkningsutveckling i Mälardalen [pdf] + [bilaga]
2008:3 Inflyttningen till Stockholmsregionen 1994-2006 i ett etniskt perspektiv [pdf]
2004 Stockholmsflyttare under 100 år [pdf]
2002:4 Migration till Stockholmsregionen 1990-1998 [pdf]
2001:5 Kompetens och konkurrens - Näringslivet i Stockholmsregionen jämfört med andra regioner [pdf]