Grönstruktur och landskap

Grönstrukturen i regionen ska fylla många funktioner – ekonomiska, ekologiska, sociala och estetiska. Utmaningen är att både ta till vara och utveckla potentialen i grönstrukturen och landskapet och att skydda dess värden. De planeringsprinciper som i första hand är vägledande för grönstrukturens utveckling är ”en tät och upplevelserik stadsmiljö med parker och grönområden” och ”en sammanhängande grönstruktur och tvärförbindelser i transportsystemet”. 

Grönstrukturen i Stockholms län bildar en lokal, regional och storregional väv av grönska och vatten. Genom sin sammanhängande form och storlek utgör den regionala grönstrukturen en helhet och erbjuder en mångfald funktioner, kvaliteter, samband och upplevelser, som mindre områden inte kan erbjuda. Stora sammanhängande naturområden ökar också möjligheten till en ökad biologisk mångfald.

Grönstrukturen är också en viktig del av regionens identitet, kulturarv och attraktivitet och är på så vis viktig även för besöksnäringen.

Följande åtaganden har en särskild betydelse för grönstrukturens utveckling:

  • Bevara, utveckla och tillgängliggör de gröna kilarna.
  • Säkra och utveckla värdena i mark- och vattenlandskapet.
  • Utveckla stränders värden och tillgänglighet.