Växthusgaser

Det regionala delmålet från RUFS 2010 för minskning av klimatgasutsläpp per capita till år 2020, max 3,4 ton CO2ekv/capita och år, har redan uppnåtts, som diagrammet på nästa sida visar. År 2014 var utsläppen per capita 2,7 ton. Det har varit en mycket snabbare utveckling än väntat, vilket delvis beror på att energianvändningen i Stockholmsregionen har minskat under perioden 2006–2014. 

Till största del beror det dock på att klimatgasutsläppen från elanvändning beräknas som nordisk medelelmix *), vilket innehåller betydligt mindre fossilbränsle år 2014 jämfört med 2006. En annan faktor är att fossila energibärare har fasats ut från de olika uppvärmningssystemen i länet. I synnerhet fjärrvärmebranschens stora omställning från olja och kol till förnybar och återvunnen energi bör framhävas i detta sammanhang. 

En ytterligare bidragande faktor är att utsläppen har sänkts per capita trots befolkningstillväxten. Därmed fortsätter Stockholmsregionens invånare vara ungefär dubbelt så utsläppseffektiva (direkta utsläpp), jämfört med landet i övrigt.

*) I nordisk medelelmix är all elproduktion i de nordiska länderna som har en gemensam elmarknad medräknad. Dessa är Danmark, Norge, Finland och Sverige. Den nordiska medelelmixen har ett större inslag av fossila bränslen än den Svenska elmixen separat.