Resor

Landstingets trafikförvaltning genomförde år 2015 en ny resvaneundersökning vilket innebär att en tidsserie saknas och att jämförelser med tidigare års utfall inte tillåter sig göras. Val av färdmedel beror på flera faktorer, exempelvis var i länet man bor, i vilket syfte resan görs, ålder och kön. 

I nuläget genomförs 59 procent av samtliga resor i länet med gång, cykel eller kollektivtrafik. Kollektivtrafiken har starkast ställning när det gäller vardagsresor till och från arbete medan bilen används mer frekvent på fritiden samt vid tjänsteresor. Tydligast blir detta vid vardagsresor till innerstaden där kollektivtrafiken står för en mycket stor del av resandet.

På motsvarande sida av spektrumet görs en större del av fritidsresor på helger med bil, liksom att perifera resor i liten utsträckning görs kollektivt. Det finns även en könsmässig skillnad med kvinnor som utnyttjar kollektivtrafik i högre grad och på samma sätt en åldermässig skillnad där de äldre reser med mer bil än de yngre.