Energi

Den totala energianvändningen i regionen har minskat under perioden 2006–2014 *). Detta ligger i linje med den energieffektivisering per BNP som eftersträvas i RUFS 2010, dvs. en minskning på 20 procent mellan 2008 och 2020.

 Inom bebyggelsesektorn sjunker energianvändningen trots att fastighetsytan har ökat. Detta kan bero på ökad effektivitet, men det finns även en variation till följd av att vintrarna kan vara olika kalla. 

Transporternas energianvändning har fortsatt minskat, vilket delvis beror på en fortsatt lägre snittförbrukning hos nyregistrerade bilar. Transporternas totala energianvändning har minskat sedan år 2012, vilket har varit ett trendbrott som har hållit i sig.

*) Detta är baserat på SCB:s regionala statistik, med komplettering baserat på tidigare års värden. Luckor för år 2014 fanns för: Vindkraft – kompletterades med värde från Holmen energi. Flytande (förnybara) inom sektorn Transporter – 2013 års uppgift har använts. Fast (förnybara) inom sektorn Industri och byggverksamhet – samma andel av den totala energianvändningen i sektorn som år 2011 användes. Fast (icke förnybara) i sektorn Industri och byggverksamhet – antas vara försumbart.