Avfall

Regionens kommuners insamlade hushållsavfall har i genomsnitt legat mellan 470 och 480 kg per person och år under perioden 2011–2016. De totala avfallsmängderna har dock ökat med den ekonomiska tillväxten. 

Idag kan hushållsavfallet i sin helhet ses som en resurs. En del av matavfallet rötas och rötresten återförs till jordbruket, medan resterande del av hushållsavfallet utgör bränsle för fjärrvärme- och elproduktion. Enligt Avfall Sverige deponeras ytterst lite hushållsavfall på nationell nivå (0,8 procent). Kommunerna ansvarar för ett relativt avancerat system för insamling och behandling.