Kunskapsintensiv

Stockholm har en kunskapsintensiv arbetsmarknad med en stor andel av arbetskraften sysselsatt i kunskapsintensiva yrken *). Under 2015 uppgick antalet sysselsatta i kunskapsintensiva yrken till 50,1 procent. Det finns inga större skillnader mellan kvinnor och män. 

Utfallsperiodens längd innebär att det inte går att uttala sig om en trendmässig utveckling. I riket är drygt 42 procent sysselsatta inom kunskapsintensiva yrken. Studien Strukturomvandlingens geografi i Stockholmsregionen – vad växer var? visar på två tydliga trender, konsument- och kontorstjänster dominerar och ökar i Stockholmsregionen och centraliseringen har förstärkts sedan år 2000. De kunskapsintensiva verksamheterna söker sig till täta och differentierade urbana miljöer.

*) Kunskapsintensiva yrken definieras som yrken med krav på eftergymnasial utbildning. Kategoriseringen avser SSYK12-kod 111 – 352