Gymnasium

Fler ungdomar i Stockholmsregionen går vidare till högre studier jämfört med genomsnittet för riket. Det är dock färre män än kvinnor som studerar vidare och skillnaden har inte minskat under det senaste decenniet. 

Läsåret 2015/2016 var andelen ungdomar som påbörjat högre utbildning inom tre år efter slutförd gymnasieutbildning 49,9 procent i Stockholmsregionen medan motsvarande siffra för riket var 42,5 procent, som diagrammet på nästa sida visar. I Stockholmsregionen minskade övergångsfrekvensen något jämfört med föregående år, medan den ökade något i riket.

Inom Stockholmsregionen finns betydande skillnader mellan kommuner, till exempel var för det läsåret 2015/2016 endast 26,1 procent som gick vidare till högre studier inom tre år från avslutad gymnasieutbildning i Nykvarn, medan motsvarande siffra i Danderyd var 71,3 procent. 

I Universitets- och högskolerådets (UHR) arbete med breddad rekrytering har rapporterna Kan excellenser uppnås i homogena studentgrupper? och Utbildning går i arv tagits fram. Den sistnämnda rapporten visar på att föräldrarnas utbildningsbakgrund spelar stor roll för barnens studieval. UHR lämnade ett flertal rekommendationer till hur en breddad rekrytering ska kunna uppnås på sikt.