FoU (EU)

Jämfört med år 2009 då Stockholmsregionen låg på fjärde plats vad gäller FoU som andel av BRP (3,6 procent), har regionens investeringar i FoU ökat. Regionens position har förbättrats och år 2013 och delade Stockholmsregionen en tredjeplats tillsammans med Helsingforsregionen, med 3,9 procent av BRP. 

Enligt EU:s 2020-strategi ska FoU-investeringar som andel av BRP uppgå till minst 3 procent. FoU-investeringarna i Stockholmsregionen har under en längre tid uppfyllt detta mål. EU:s forskningsprogram Horizon 2020 syftar bland annat till att höja nivån på FoU-investeringar. Antalet projekt inom Stockholmsregionen som har fått medel beviljade inom ramen för Horizon 2020 uppgår till nästan 600 stycken vilket är 40 procent av det totala antalet forskningsprojekt i Sverige med stöd av programmet. 
Stockholmsregionen är en kunskapsregion och gynnas av en hög och stigande FoU-investeringsgrad, både i relativa och absoluta tal. Bland regionerna med en investeringsnivå över 3,5 procent av BRP utgör investeringar inom den privata sektorn (exkl. universitets- och högskolesektorn) omkring 70 procent av de totala investeringarna i FoU.