Företagande

Antalet nystartade företag per 1 000 invånare 16 – 64 år har i Stockholmsregionen ökat sedan 2008. Siffran uppgick 2016 till 16,1, vilket är mycket högt jämfört med riket där endast 11,8 företag per 1000 invånare startades. Antalet nystartade företag skiljer sig mellan regionens kommuner, vilket diagrammet visar. 

De flesta av länets kommuner ligger dock över riksgenomsnittet. Nyföretagandet har legat på en hög nivå under hela perioden efter den internationella finanskrisen. I näringslivet är tjänstesektorn den bransch som tillsammans med utbildning, vård och omsorg har vuxit mest under 2000-talet. Tillverkningsindustrin är den bransch som har minskat mest under samma period. 

Detta mått visar dock inte hur många företag som överlever eller inom vilken bransch som företagen startas. För att Stockholmsregionen fortsättningsvis ska vara en dynamisk och innovativ region ska det också finnas förutsättningar för att befintliga företag ska kunna växa.