Digitalt

Stockholmsregionen har en väl utbyggd bredbandsinfrastruktur, men det finns stora skillnader mellan länets tättbebyggda och glesbebyggda områden vad gäller tillgången till snabbt bredband (100 Mbit/s eller mer). 

Andelen hushåll och arbetsställen som har tillgång till snabbt bredband har ökat under 2010-talet, med ca 30 procentenheter. Andelen hushåll och arbetsplatser med tillgång till snabbt bredband i länets glesbebyggda områden har ökat de senaste åren, men befinner sig alltjämt på en låg nivå (9–13 procent) i jämförelse med resten av länet *). 

En ökad tillgång till bredband har en positiv effekt på regional tillväxt och även en positiv effekt på lokala ekonomier. Vad gäller lokala ekonomier varierar dock effekten mellan olika typer av företag, anställda och områden. Det finns en koppling mellan it-användning och innovation. Företag som har en fokus på innovationsverksamhet är bättre på att använda sig av ny teknik än andra företag.

*) Andelen arbetsställen och hushåll med tillgång till snabbt bredband i glesbebyggda områden minskar mellan 2015 och 2016. Det beror på att SCB:s glesbyggdsindelning uppdateras var femte år. I det här fallet kan man tänka sig att enheter som tidigare bedömdes tillhöra glesbebyggda områden tilldelas status om att tillhöra tätbebyggt område.