Bruttoregionalprodukt (EU)

Bruttoregionalprodukt (BRP) är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i en region under en tidsperiod, vanligen ett år. En hög BRP per capita är en indikation på en hög produktivitet i regionen. Det kan uttryckas som värdet av total konsumtion av varor och tjänster, bruttoinvesteringar samt export minus import. 

När BRP ökar är det en indikation på ekonomisk tillväxt i regionen. Stockholmsregionen har den tredje högsta bruttoregionalprodukten per capita i den europeiska jämförelsen. Stockholmsregionen har många företag med ett högt förädlingsvärde. Regionens BRP per capita har de senaste åren ökat från 43 400 (2009) till 50 300 (2015). 

För svensk del har BNP ökat med i genomsnitt drygt 2 procent per år sett från 1970 fram till idag.  Under denna period har dock Sverige upplevt flera lågkonjunkturer. Åren efter finanskrisen hade Sverige en svag utveckling av BNP per capita men tillväxten blev starkare under 2015 *).

*) I tabellen används för Dublin och Oslo utfallet för 2014. PPS (power purchasing standard) är en artificiell valuta för att jämföra ländernas BNP.