Mål 3: En ledande tillväxt- och kunskapsregion

Stockholmsregionen har ökat sin bruttoregionalprodukt (BRP) under perioden 2012–2015 och i jämförelse med de åtta europeiska regionerna har regionen den tredje största BRP. Under perioden 2009–2015 ökade Stockholmsregionens FoU-utgifter som andel av BRP med 6 procent och hade 2013 de fjärde största FoU-utgifterna i jämförelse med de andra europeiska storstadsregionerna. Sedan 2008 har antalet nystartade företag per 1 000 invånare ökat i regionen. År 2016 startades 16 företag per 1 000 invånare i regionen jämfört med 12 i riket.

Antalet kommersiella övernattningar i Stockholmsregionen har ökat konstant sedan 2004. År 2016 hade regionen drygt 5,8 miljoner kommersiella övernattningar som beräknas ha genererats 119 miljarder kronor i intäkter. Trots ett ökat antal kommersiella övernattningar finns det en utvecklingspotential vad gäller värdskap för internationella konferenser och kongresser. Jämfört med de andra europeiska regionerna kom Stockholmsregionen på en sjätte plats (2016).

Under perioden 2010–2015 har sysselsättningen ökat med 11,1 procent mot 7,6 procent för hela riket, vilket indikerar att regionen har haft en större tillväxt än resten av landet. Andelen sysselsatta med högre utbildning har under perioden 2010–2015 ökat stadigt och ligger år 2015 på 50 procent. Stockholmsregionen har 8 procent fler sysselsatta i kunskapsintensiva yrken jämfört med riket.

I den europeiska jämförelsen ligger regionen på tredje plats vad gäller andelen högskoleutbildade (25–64 år). Dock ska nämnas att regionen har haft den största ökningen av andelen högskoleutbildade sedan 2009 jämfört med de andra storstadsregionerna (drygt 20 procent). Läsåret 2015/2016 gick 49,9 procent av regionens elever inom tre år efter slutförd gymnasieutbildning över till högskoleutbildning, vilket är 7,3 procent högre än riket.

År 2016 hade drygt 90 procent av hushållen och drygt 85 procent av arbetsställena tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit per sekund, det finns dock stora skillnader mellan regionens stads- och glesbygd.