Hälsa

Ohälsotalet i länet är betydligt lägre än för riket i genomsnitt. Ohälsotalet är ett mått på antalet utbetalda nettodagar av olika ersättningar. De ersättningar som ingår är sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.

Den nedåtgående trenden från seklets första decennium avstannade efter att ha nått en lägsta nivå år 2013 och har ökat något fram till år 2015. Under perioden 2008–2013 minskade ohälsotalet mer för kvinnor än för män. Det senaste utfallet indikerar att ohälsotalet sjunker igen för både kvinnor och män.

Det är dock fortfarande en stor skillnad mellan kvinnor och män, med ett högre ohälsotal för kvinnor. Förklaringen för denna skillnad är mångfacetterad; forskning påvisar att kvinnor i högre utsträckning än män sjukskrivs för psykiska diagnoser. För sådana diagnoser behövs oftast en längre tid av sjukskrivning för att bli frisk igen.