Natur

Tillgången till grönska och vatten är viktig för invånarnas rekreation och stärkt folkhälsa, bibehållandet av biologisk mångfald samt de ekosystemtjänster som regionen drar nytta av i form av vattenreserver, odling och klimatutjämning. 

I Stockholmsregionens tätortsnära natur finns ett unikt växt- och djurliv, sett både ur ett nationellt och europeiskt perspektiv. Genom att skydda tätortsnära natur som naturreservat skapas förutsättningar för attraktiva livsmiljöer i ett långsiktigt perspektiv. Kommuner som har bildat många naturreservat har även ett högt bostadsbyggande, exempelvis Stockholm, Huddinge, Nacka, Södertälje och Botkyrka kommun. Den snabba bebyggelseutvecklingen är sannolikt en viktig förklaring till att den totala arealen skyddad mark i Stockholmsregionen har ökat mer än i riket. Ökningen under perioden 2014–2016 beror också bland annat på att flera större områden skyddats, såsom Lovön och Bogesund.