Förtätning

En tätare bebyggelsestruktur skapar förutsättningar för fler livsmiljöer med stadskvaliteter, vilket bidrar till regionens samlade attraktivitet och konkurrenskraft. Diagrammet visar utvecklingen av bebyggelsestrukturen i regionens åtta yttre regionala stadskärnor.

Jämfört med 2009 har samtliga stadskärnor utvecklats i rätt riktning och förtätats vad gäller bostäder och arbetsplatser. Lokalisering av tillkommande bebyggelse till regionalt prioriterade lägen ger möjlighet att ansluta till storskaliga och resurseffektiva system som fjärrvärmenätet och stomnätet för kollektivtrafik vilket ger bra förutsättningar för regionen att nå de uppsatta klimatmålen.

Att utveckla den regionala bebyggelsestrukturen i de kollektivtrafiknära lägena innebär även ett effektivare nyttjande av gjorda infrastrukturinvesteringar. Den bebyggda markytan i regionen har nästan sjudubblats på 85 år, medan befolkningen endast har tredubblats. En generell trend sedan 1995 är en minskad markkonsumtion i kommuner i länets centrala del och i de inre delarna, men inte lika tydligt i de yttre delarna.