Bostäder

Antalet bostäder som färdigställdes under 2016 var 13 919, vilket är drygt 1 500 fler bostäder jämfört med året innan och markant högre än 2010, då det endast färdigställdes 6 443 bostäder, som diagrammet på nästa sida visar. 

Länsstyrelsen bedömer att ombyggnationer och fritidshusomvandlingar ger drygt 2 000 inflyttningsklara bostäder per år. Läggs antalet inrapporterade bostäder ihop med bostäder färdigställda genom ombyggnation och fritidshusomvandling uppgår nytillskottet av bostäder till 16 240. Detta innebär att det regionala målet om 16 000 färdigställda bostäder har överträffats.
Bostadsbyggandet sker på en marknad med många aktörer och olika drivkrafter. Kommunerna och staten skapar ramar, genom bland annat planeringsförutsättningar och lagstiftning. Byggföretagen verkar dock på en efterfrågestyrd marknad där mark- och byggkostnader, men också finansieringsförutsättningar och betalningsvilja, påverkar byggandet. Byggbranschen är också mycket konjunkturkänslig, vilket nedgången efter finanskrisen 2007 visar.