Bostäder (EU)

Eurostats Urban Audit Perception Survey är en intervjuundersökning som syftar till att fånga invånarnas uppfattning om livskvalitet i sina respektive städer. Som diagrammet på nästa sida visar instämde 2015 sju procent av invånarna i Stockholm i påståendet: Det är lätt att hitta bra bostäder till ett acceptabelt pris. Det är tre procentenheter lägre än 2012, och 7,5 procentenheter lägre än 2009. 

Mellan åren 2009 och 2015 sjönk andelen som instämmer i påståendet mest i Berlin, med 41 procentenheter, ned till 10 procent. München placerar sig sist, där tre procent instämmer i påståendet. Bilden stämmer överens med bostadssituationen i Stockholmsregionen. 
Förväntan är dock att Stockholm på sikt ska få en bättre placering i denna europeiska jämförelse förutsatt att den nuvarande höga byggtakten fortsätter åren framöver och även kan leda till omflyttningar i regionen som frigör hyreslägenheter med relativt låga hyror.