Tekniska försörjningssystem

Vatten är en central men sårbar resurs i Stockholmsregionen. Eftersom regionen ligger längst ner i Mälarens avrinningsområde påverkas vattenkvaliteten här av allt som sker uppströms. Utsläpp i vattnet och övergödning har negativ inverkan på vattenkvaliteten och den biologiska mångfalden. I takt med att länet växer ökar trycket på regionens vatten ytterligare. Vi är många som måste samverka för att vattnet ska få tillräckligt utrymme i den fysiska och strategiska planeringen.

En grundläggande förutsättning för Stockholmsregionen utveckling är att försörjningen av dricksvatten och reservvatten säkras. I RUFS 2010 angavs att det krävs en fungerande regional samverkan i vattenfrågorna så att regionens dricksvattentäkter – särskilt reservvattentäkter – får ökat skydd. Bland annat behöver fler vattenskyddsområden inrättas. Något som också lyfts är att det krävs en större medvetenhet hos allmänheten om vattnets värde och vattenförsörjningens villkor.

Det är viktigt att belysa klimatförändringarnas påverkan på länets dricksvattenförsörjning. Stigande havsnivåer hotar Mälaren som dricksvattentäkt och ett varmare klimat med ökad nederbörd innebär en ökad risk för oönskade ämnen och organismer i dricksvattnet. En växande befolkning innebär dessutom att de tekniska försörjningssystemen behöver byggas ut – samtidigt som det finns ett stort underhållsbehov av länets befintliga ledningsnät.

Miljöstrategi för vatten

Under 2013 tog Stockholms läns landsting fram en miljöstrategi för vatten med ett regionalt perspektiv. Strategin bygger på mål i bland annat RUFS 2010 och Miljöutmaning 2016 och tydliggör hur landstinget ska bidra till ett hållbart nyttjande av länets vattenresurser. Syftet med strategin är att sätta fokus på de områden som är mest angelägna att arbeta med inom vattenförsörjningen och där landstinget bedöms kunna göra störst nytta.

Vattenstrategins fyra delmål är:

1. Verka för säkra dricksvattentäkter
2. Bidra till att sprida landstingets specialkunskaper inom miljöområdet till andra aktörer
3. Ta fram planeringsunderlag för vatten till olika målgrupper
4. Verka för regional samverkan kring vattenmiljöfrågor.