Storregional samverkan

Länen Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro, Västmanland och Gävleborg är i flera avseenden en sammanlänkad region med en ledande roll för hela landets utveckling och internationella kon­kurrenskraft. Samverkan och planering i östra Mellansverige handlar om att understödja utvecklingen av integrerade arbets-, utbildnings- och bostadsmarknader. Det ger ett avse­värt större underlag för ett varierat och starkt närings­liv med högt kunskapsinnehåll och produktionsvärde. Det ger också en större mångfald av kvaliteter som har betydelse för invånarnas val av bostadsort, arbetskarriär och rekreation. Liksom för före­tags möjligheter att rekrytera och att välja lokalisering av verksamheter.

Samverkan syftar till att de sju länens långsiktiga utvecklingsplanering och annan rumslig planering har gemensamma storregionala utgångspunkter. I den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 används gemensam målbild som begrepp för att beskriva de gemensamma utgångspunkterna. Länen i ÖMS har tillsammans tagit fram gemensamma kunskapsunderlag, vilket resulterat i en rapport: ÖMS 2050. Arbetet med rapporten ÖMS 2050 har skett parallellt med utvecklingen av den storregionala systemanalysen för En Bättre sits.

 

ÖMS – vi samverkar och planerar tillsammans för östra Mellansverige