Mångfaldsorientering

Landstinget påbörjade 2010 arbetet med att bredda och förnya integrationspolitiken genom att göra en kartläggning av integrationsarbetet i regionen. Kartläggningen resulterade i slutsatsen att ett regionalt arbete med inkludering av personer med utländsk bakgrund i högre grad bör fokuseras på ett arbetsgivarperspektiv. Mångfald handlar om att tillvarata och värdesätta olikheter. När vi i landstinget pratar om mångfald utgår vi från de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna; kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Men vi tar även in att en ökad mångfald på arbetsmarknaden ger en rad positiva effekter såsom stärkta arbetsgivarvarumärken och ökad lönsamhet. Hela Stockholmsregionen blir mer attraktiv, konkurrenskraftig och effektiv om alla invånares kompetens tas tillvara på likvärdig sätt.

Handlingsprogram för organisationers mångfaldsorientering

Tillväxt- och regionplaneringsutskottet beslutade 2011 om inriktningen på handlingsprogrammet "Organisationers mångfaldsorientering". Det svarar mot genomförande av RUFS 2010 genom målet att skapa en öppen och tillgänglig region, strategin att frigöra livschanser, samt åtagandet att göra organisationer mångfaldsorienterade.

Arbetet med mångfaldsorientering utgör ett långsiktigt arbete som i huvudsak sker inom respektive företag eller organisation. Den regionala relevansen består i - vilket OECD med flera har påpekat - positiva samband mellan ekonomisk tillväxt och en inkluderande arbetsmarknad som präglas av mångfald. Stockholmsregionen blir mer attraktiv när den präglas av en arbetsmarknad som använder olikheter som resurs där varje individs kompetens tas till vara på ett likvärdigt sätt.

Arbetet fortsätter med mångfaldsorientering genom landstingets medlemskap i Diversity Charter Sweden, inom ramen för samarbetet med länsstyrelsen i projektet Vidga Normen, samt genom strategigruppen för jämställdhet, landstingets interna arbete med CEMR-deklarationen och inkludering som leds av SLL Personal och utbildning.

I samrådshandlingen för RUFS2050 har det icke-diskrimineringsperspektivet ytterligare förstärkts genom att sätta människan i fokus för arbetet regionens hållbar utveckling. En av grundutgångspunkterna för den kommande regionalutvecklingsplanen föreslås vara första paragrafen från FN:s deklaration för mänskliga rättigheter - alla människors lika värde.

 Du kan läsa mer om handlingsprogrammet här.