Hållbar urban utveckling

Den tilltagande urbaniseringen är en global trend som har accelererat under de senaste åren och Sverige är det EU-land som urbaniseras snabbast. Under de senaste två decennierna har flera initiativ tagits för att bryta den socioekonomiska boendesegregation som urbaniseringen har fört med sig. I flera utvärderingsrapporter har forskare påpekat att isolerade kompensatoriska områdesbaserade utvecklingsinsatser visserligen stärker individer, men de håller inte i längden eftersom orsaker till socioekonomiska segregationsmekanismer oftast ligger på den regionala, nationella eller globala nivån, eller utgörs av en kombination av dessa.

Detta var utgångspunkten när dåvarande Tillväxt, miljö och regionplanering och länsstyrelsen lät initiera en förstudie om hållbar urban utveckling inom ramen för RUFS-strategin Stärk sammanhållningen å ena sidan och länsstyrelsens uppdrag för regeringens urbana utvecklingsarbete å den andra. Förstudien har genomförts av Sweco Eurofutures AB i samverkan med båda uppdragsgivarna.

Slutsatsen är att samverkan mellan olika styrnivåer och sektorer är en grundläggande förutsättning i det urbana utvecklingsarbetet. För att öka förståelsen för det tvärsektoriella sambandet och avstämning mellan olika styrnivåer har ett verktyg tagits fram; Det urbana spelet. Under 2013 fortsatte TMR och länsstyrelsen sitt gemensamma arbete bland annat genom att använda verktyget vid flera tillfällen och spelade det urbana spelet för att engagera flera regionala aktörer för en ökad regional förståelse för hållbar urban utveckling och stärkt sammanhållning i regionen.

Under 2013-2015 har det urbana spelet varit en mötesplats för europeiskt erfarenhetsutbyte. Verktyget var resultatet av en förstudie om hållbar urbana utvecklingen som blev en del i en fallstudie från EU-kommissionen (DG Regional utveckling) som syftade till att undersöka hur flernivåstyrning påverkar EU-medlemsstaternas arbete med genomförandet av EU2020. Under fallstudien har ett multilateralt möte anordnas april 2014 där ett 20-tal europeiska regioner var representerade.