Socioekonomisk utveckling

I Sverige har Stockholms län den högsta andelen befolkning med utländsk bakgrund. I regionen finns en betydande social och kulturell mångfald. Men den rika mångfalden återspeglas inte på regionens arbetsmarknad. Regionens problem med bristande mångfald och inkludering på regionens arbetsplatser betonas i OECD:s rapport ”Territorial Review” från 2006. Rapporten efterfrågar ett synsätt där man erkänner det sociala, kulturella och ekonomiska värdet av en inkluderad arbetsmarknad som präglas av mångfald.

En nästa oförändrad socioekonomisk struktur

Trots stora samhällsinsatser under 2000-talets första decennium har dessa inte påverkat den socioekonomiska boendesegregationen i regionen. Regionens socioekonomiska struktur har inte förändrats nämnvärd sedan 1990-talet och i vissa fall har skillnaderna blivit större mellan bostadsområdena i regionen. I uppföljningen av RUFS 2010:s strategi Stärk sammanhållningen konstaterades att det är regionala mekanismer som driver fram en socioekonomisk boendesegregation där den bristande inkluderingen på arbetsmarknaden av personer med utländsk bakgrund är en av förklaringsmodeller. Då många områden har en homogen befolkning behöver förutsättningar för möten mellan människor skapas både genom fysiska mötesplatser och också insatser inom andra samhällssektorer.

Viktigt med högt förtroende för samhället

Ett modernt samhälle kan inte fungera utan tillit. Människor måste lita på varandra om de ska träffa avtal eller göra ekonomiska affärer med andra. Värdet av relationerna mellan individer och grupper brukar kallas socialt kapital och anger det förtroende som människor hyser för varandra och samhället. Om regionen präglas av ett starkt socialt kapital finns goda förutsättningar för stark social sammanhållning i regionen.

Ännu mer aktuellt i dagsläget

Arbetet med de socioekonomiska aspekterna av regionutvecklingsplaneringen har inom aktualitetsarbetet för RUFS2010 nämnts av flera remissinstanser som en prioriterad fråga. I samrådshandlingen för RUFS2050 har ett förstärkt förhållningssätt för hållbar utveckling med människan i fokus tillämpats. Regionens socioekonomiska utvecklingen har tydliga kopplats till regionens fysiska utvecklingen. Den fysiska planeringen anses vara en viktigt förutsättning för att kunna skapa villkor för en socioekonomiskt sammanhållen region.