Skärgårdsutveckling

Kust- och skärgårdsområdet i regionen är av riksintresse. Ostörd natur i skärgårdens yttre delar är särskilt värdefull och viktig att värna. Skärgården är ett populärt turistmål och friluftsområde, men också en plats där människor lever, bor och verkar.

Skärgården ses i ett helhetsperspektiv i den regionala utvecklingsplanering. Skärgården är en del i regionen och synsättet innebär att vi betraktar skärgårdens unika natur och kultur som något som stärker regionens attraktivitet. Förhållanden i kust- och skärgården bidrar till att stärka Stockholmsregionens internationella konkurrenskraft.

Delregional utvecklingsplan

Landstingsfullmäktige har antagit en delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård. Syftet med planen är att lyfta fram strategiska frågor för utvecklingen i kust- och skärgårdsområdet och att ange den översiktliga inriktningen för skärgårdsfrågor. Utvecklingsplanen ger underlag för landstingets skärgårdspolitik och stöd och vägledning för kommuners planering samt organisationer på regional och nationell nivå. Planen har tagits fram i dialog med berörda aktörer.

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

För att stärka utvecklingen på landsbygd och i skärgård har landstingsfullmäktige beslutat om att anta en strategi.

Läs mer om strategin här: