TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Risk och sårbarhet

I planeringen för en hållbar och resilient region är risk- och sårbarhetsaspekterna en viktig utgångspunkt. I kommunernas och länets risk- och sårbarhetsanalyser ges en grund för krisberedskapsarbetet och samhällsviktiga funktioner definieras. Den regionala utvecklingsplaneringen bör hantera risker och sårbarheter rörande infrastruktur och tekniska försörjningssystem, såväl som bakomliggande strukturella förhållanden som kan kräva sociala insatser.

I RUFS 2010 behandlas frågor kopplade till säkerhet och beredskap i begränsad omfattning. I arbetet med den nya RUFS 2050 kommer dessa frågor att utvecklas. Samrådsförslaget till RUFS 2050 fokuserar på fem områden inom området säkerhet och beredskap: sociala insatser, klimatanpassning, dricksvattenförsörjning, riskhänsyn i fysisk planering och livsmedelsförsörjning.