Kultur och kulturmiljö

Kultur är en viktig mänsklig utvecklingsfaktor i sig och kan dessutom vara drivande för ekonomisk tillväxt, social sammanhållning och demokrati. Det visar forskning inom regional utveckling. En regions kulturliv är också en viktig attraktionsfaktor. Stockholm är ett betydande kulturcentrum i Skandinavien och svarar för omkring hälften av kulturutbudet i Sverige. De kulturella och kreativa näringarna står för cirka sex procent av bruttoregionalprodukten i länet. Inom de kulturella och kreativa näringarna sker en kontinuerlig utveckling av innehåll, tjänster och produkter och därmed även av företag och ibland nya branscher.

I  RUFS 2050 är kulturens betydelse för attraktivitet och förnyelse fortsatt viktigt, men betydelsen för stärkt sammanhållning och social hållbarhet betonas starkare. I en växande och interkulturell region med snabb utvecklingstakt kan inte minst kulturens förmåga att skapa gemensamma rum, ge nya perspektiv och en förståelse för nya världar vara betydelsefull. I arbetet med kultur i den regionala utvecklingsplanen sker ett nära samarbete mellan tillväxt- och regionplaneförvaltningen och kulturförvaltningen i landstinget. En regional kulturstrategi har tagits fram. 

Läs mer om kulturstrategin här. 

Kulturmiljö

Stockholmsregionens har en mångfald av olika landskap och kulturmiljöer som innehåller både stora kulturella och arkitektoniska värden såväl som stora natur- och rekreationsvärden. Här finns flera världsarv, en nationalstadspark samt många riksintressen - både i staden, i den storstadsnära landsbygden och i skärgården. Stockholms stadslandskap erbjuder ett avläsbart växelspel mellan naturgeografiska förutsättningar och olika tiders ideal, villkor och regelverk. Årsringarna i stadsväven har ett stort värde för förståelsen av riksintresset. Upplevelsen av historien är en tillgång för både boende och besökare. Regionens kulturmiljö ska vara tillgänglig, skyddas såväl som levandegöras.

Men samhällsutvecklingen innebär ofta påtagliga och storskaliga förändringar i kultur-landskapet, speciellt i stadskärnor, i tätortsnära landsbygd och i skärgården. Framförhållningen bör bli bättre för att möta olika krav och för att ta tillvara på historiska värden. Regionplaneringen bidrar med ett framåtblickande perspektiv, sätter kulturmiljön i ett landskapsperspektiv - exempelvis som sammanhängande värden i de gröna kilarna - samt beskriver kulturmiljön som en resurs i utvecklingssammanhang.

Ansvaret för att utveckla ny kunskap och nya strategier för planering delas av många parter, med länsstyrelsen som en central aktör. Under 2015–2019 uppdaterar länsstyrelsen beskrivningarna av länets riksintressen för kulturmiljövården. Målet är att nya kunskapsunderlag ska tas fram och att de utpekade riksintressena ska vara uppdaterade med förnyade beslut från Riksantikvarieämbetet där det krävs.