FoU och innovation

Stockholmsregionen är Sveriges starkaste forskningsregion med en lång rad internationellt mycket framgångsrika forskningsmiljöer, som bidrar till regionens långsiktiga attraktions- och konkurrenskraft. Stockholmsregionen hävdar sig mycket väl i den europeiska konkurrensen inom teknologi, innovationsförutsättningar och näringslivsstruktur. Sveriges andel av landets BNP som utgörs av offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling (FoU) har dock generellt minskat något under det senaste decenniet, men ligger fortfarande på femte plats inom OECD år 2013. Stockholms län som kunskapsregion behöver ha en hög och stigande FoU-investeringsgrad, både i relativa och i absoluta tal.

RUFS 2010 fokuserarpå att förbättra de generella förutsättningarna för förnyelse och innovationer. Dagens gynnsamma faktorer ska vidareutvecklas, till exempel starka vetenskapliga institutioner, avancerade marknader, funktionen som internationell mötesplats och den höga kunskapsnivån hos befolkningen. Regionen ska ha en stark position som internationellt centrum för forskning och ha internationellt framstående innovationsmiljöer.

Stockholms position i globala nätverk måste förstärkas

För utvecklingen mot 2050 behöver Stockholmsregionen positioneras ytterligare som ett internationellt centrum för forskning, innovationsmiljöer och huvudkontor. Expertis ska utvecklas inom regionala styrkeområden genom framstående forskning och en stark position i och tillgänglighet till globala nätverk.

Större utväxling av forskningsinvesteringar

Det är viktigt att stärka kopplingen mellan akademi, offentlig sektor och civilsamhället för att skapa mer praktiknära forskning och utveckling, innovation och demonstration och därmed få större utväxling på de forskningsinvesteringar som görs.

Innovationskraft Sthlm

Innovationskraft Sthlm är ett brett samarbete kring Stockholmsregionens innovationsförmåga. Stockholmsregionen är och ska fortsätta vara offensiv. Målet är att vara världens mest innovationsdrivna ekonomi 2025.

Syftet är att samla och koordinera initiativ som påverkar regionens innovationsförmåga, och att samla regionens centrala aktörer bakom en gemensam innovationsstrategi. Bakom Innovationskraft Sthlm och Stockholmsregionens innovationsstrategi, står Länsstyrelsen i Stockholms län i samarbete med ett flertal organisationer i regionen, däribland Stockholms läns landsting.

Innovationsupphandling

Innovationskraft Sthlm är indelat i fem insatsområden. Ett av dessa är Innovationsupphandling, som drevs av Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Läs mer om insatsområdet Innovationsupphandling >

Stockholmsregionen ska fortsätta öka användandet av upphandling som ett strategiskt verktyg för innovation. Det främjar förutsättningarna för strukturomvandling i näringslivet och bidrar samtidigt till förnyelse, kvalitet i bred bemärkelse och effektivitet i den offentliga sektorn. Det ger också Stockholmsregionens många små företag större möjligheter att växa.