Regionalt betydelsefulla åtgärder

Ett antal utpekade klimatinsatser som har stor betydelse för länets omställning får också en framträdande roll i genomförandet.

Dessa insatser är förslagsvis (utifrån remissversionen av klimatfärdplanen):

  • Öka de eldrivna person- och varutransporterna, d.v.s. en elektrifiering av vägtrafiken (regional prioritering enligt RUFS 2050 utställningsförslag).
  • Utveckla klimat- och resurseffektiva, attraktiva regionala stadskärnor (regional priori­tering enligt RUFS 2050 utställningsförslag). De regionala stadskärnorna ska utvecklas med höga energi- och klimatambitioner så att de blir till internationella förebilder inom stadsutveckling.
  • Kollektivtrafiksatsningar (både fysiska och mjuka åtgärder) som förstärker dagens utbud och skapar ett flexiblare stabilt system med ett tillräckligt bra utbud, utveck­lade stations- och hållplatslägen samt nya tvärförbindelser för att kollektivtrafiken ska kunna utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen.
  • Regionala cykelsatsningar (både fysiska och mjuka åtgärder) som ökar cykelresor­nas andel (regionalt mål att utöka andelen från 5 till 20 procent år 2030, samt en regional samverkan i form av cykelkansli och cykelbokslut).
  • Utveckla regionala logistikkoncept för masshantering och byggmaterial, inklusive bygglogistikcentrum vid stora byggprojekt, samlastning, vattentransporter och nya digitala plattformar.
  • Skapa och driva en arena för att vidareutveckla länets fjärrvärmesystem med särskilt fokus på lågtemperatursystem som kombineras med spillvärme och lokala lösningar (värmepumpar, solfångare etc.) och som främst åstadkommer de kopplingar som idag saknas mellan de stora fjärrvärmesystemen.
  • Främja en regional och lokal produktion av återvunnen och förnybar energi, främst biogas och organiskt avfall, solenergi och vindkraft, samt energikombinat och krets­loppsanläggningar som knyter ihop stadens och landsbygdens olika potentialer.