TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Regional klimatfärdplan 2050

För att ställa om mot en region utan nettoutsläpp 2045 har Stockholms läns landstingsfullmäktige gett Tillväxt- och regionplaneförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förlag till klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen.

Stockholmsregionen har sedan länge varit ett internationellt föredöme i sitt klimatarbete. Ett klimatneutralt samhälle är ett måste och en snabb omställning eftersträvas. För att nå målet netto noll växthusgasutsläpp senast 2045 krävs att länets aktörer koordinerar sina insatser. Arbetet med att ta fram den regionala klimatfärdplanen projektleds av Tillväxt- och regionplaneförvaltningen och är kopplat till RUFS 2050-processen och RUFS energi- och klimatmål.

Färdplanen är ute på remiss 27 juni-2 oktober 2017. Under 2018 tas klimatfärdplanen upp för beslut i landstingsfullmäktige.

Innehåll i den regionala klimatfärdplanen 2050

Som en handlingsplan för länets samlade energi- och klimatarbete kommer färdplanen innefatta:

  • En berättelse hur omställning till ett fossilfritt, klimatneutralt samhälle kan gå till.
  • Lämpliga utsläppsbanor för de direkta växthusgasutsläppen av olika sektorer i Stockholms län fram till 2050.
  • Förslag till lämpliga verktyg för att omsätta målen i handling.
  • Förslag till resurseffektiva och klimatsmarta rumsliga strukturer och viktiga förhållningssätt i länet när det gäller åtgärder i bebyggelse, tekniska försörjningssystem och infrastruktur.
  • Särredovisning av och resonemang om länets indirekta utsläpp.
  • Förslag till ett system för regelbundna kontrollstationer.

Arbetet måste förhålla sig till många osäkerheter och parallella processer som till exempel den statliga politiken, beslut på EU-nivå, energi- och klimatperspektiv i RUFS 2050 samt kommunernas energi- och klimatarbete.

Organisation och samarbetspartner

Arbetet med att ta fram den regionala klimatfärdplanen leds av Tillväxt- och regionplaneförvaltningens ledningsgrupp och länets Miljö- och samhällsbyggnadsråd. Processledare är Michael Erman på Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. I en regional arbetsgrupp finns också följande organisationer representerade:

Läs mer

Förslag till klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen
Tillväxt- och regionplanenämndens inriktningsbeslut, 1 december 2016