Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen

För att ställa om mot en region utan nettoutsläpp 2045 har Stockholms läns landstingsfullmäktige gett Tillväxt- och regionplaneförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen.

Stockholmsregionen har sedan länge varit ett internationellt föredöme i sitt klimatarbete. Ett klimatneutralt samhälle är nu ambitionen och en snabb omställning eftersträvas. För att nå målet med netto noll växthusgasutsläpp senast år 2045 krävs att länets aktörer koordinerar sina insatser.

Den regionala klimatfärdplanen 2050 ska bidra till att samordna och regionalisera nationella, lokala och enskilda satsningar. Dagens och framtidens insatser behöver långsiktighet samt ett helhetsperspektiv och ett regionalt sammanhang. Färdplanen skapar en nödvändig struktur för det.

Arbetet med den regionala klimatfärdplanen projektleds av tillväxt- och regionplaneförvaltningen och är kopplat till RUFS 2050-processen och RUFS energi- och klimatmål.

Klimatfärdplanens status och innehåll

Klimatfärdplanen är en vägledande, strategisk handlingsplan för länets energi- och klimatarbete som är kopplad till genomförandet av RUFS 2050. Färdplanen har status som ett planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen 7 kap 5 §. Det innebär att kommunerna och statliga myndigheter ska använda sig av underlaget i sin planering.

Sektorer som ingår i färdplanen är byggd miljö, transporter, industri samt jord- och skogsbruk. Klimatanpassning tas inte upp. Däremot finns det särskilda kapitel om klimatsmart markanvändning och regional produktion av förnybar energi.

Arbetet måste förhålla sig till många osäkerheter och parallella processer som till exempel den statliga politiken, beslut på EU-nivå, energi- och klimatperspektiv i RUFS 2050 samt kommunernas energi- och klimatarbete.

Organisation och samarbetspartner

Arbetet med att ta fram den regionala klimatfärdplanen leds av tillväxt- och regionplaneförvaltningens ledningsgrupp och länets Miljö- och samhällsbyggnadsråd. I en regional arbetsgrupp finns också följande organisationer representerade: