Energi och klimat

En trygg energiförsörjning är basen till välfärd och ekonomisk utveckling. Samtidigt innebär energiomvandlingar utsläpp av växthusgaser och därmed betydande klimatpåverkan. En omställning till ett fossilfritt samhälle är ett måste. Länets el- och fjärrvärmeförsörjning är redan nästan fossilfria medan fossila energibärare i hög utsträckning fortfarande används inom transport- och industrisektorn samt för arbetsmaskiner.

En av de centrala utmaningarna när det gäller regionens framtida hållbara utveckling är att minska klimatpåverkan och samtidigt möjliggöra en större befolkning, bättre tillgänglighet och ekonomiskt tillväxt.

Det innebär att skapa förutsättningar för ökat välstånd och tillgänglighet i Stockholmsregionen utan att förorsaka en negativ klimatpåverkan. Invånarnas livsstil och styrningen av transporter och tekniska försörjningssystem behöver förändras och bli mer energi- och klimateffektiva genom till exempel smarta teknik- och kretsloppslösningar samt ekonomiska styrmedel och incitament. Regionen måste med andra ord komma bort från fossila energibärare, ställa om till förnybara energier, resurseffektivisera alla samhällsfunktioner och skapa klimatsmarta strukturer.

Grundläggande för länets hållbara utveckling är också att säkra energitillförsel, lagring och distribution. Resilienta och smarta små- och storskaliga energisystem måste möta nya krav på effektivitet, användarvänlighet och förstås förnybarhet.

EV Energy

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen är partner i Interregprojektet EV Energy som handlar om att främja elektrifieringen av vägtransporterna. Koordinator är Green IT Amsterdam. Projektet pågår 2017–2021.

Läs mer om projektet här

Regional klimatfärdplan

För att ställa om mot en region utan nettoutsläpp 2045 har Stockholms läns landstingsfullmäktige gett Tillväxt- och regionplaneförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen.

Läs mer om den regionala klimatfärdplanen