TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Energi och klimat

En trygg energiförsörjning är basen till välfärd och ekonomisk utveckling. Samtidigt innebär energiomvandlingar utsläpp av växthusgaser och därmed betydande klimatpåverkan. En omställning till ett fossilfritt samhälle är ett nödvändig.

Det finns ett antal centrala utmaningar när det gäller regionens effektiva energianvändning och behovet av att minska utsläppen av växthusgaser:

  • Minska energianvändning och växthusgasutsläpp samtidigt som regionen har en hög befolkningstillväxt.
  • Minska  transportsektorns klimatpåverkan och samtidigt utveckla hög tillgänglighet.
  • Säkra energitillförseln, lagring och distribution i regionen.
  • Utveckla resilienta och robusta små- och storskaliga energisystem som möter nya behov och krav på förnybarhet och effektivitet.
  • Anpassa regionen till nya förutsättningar i omvärlden, men också påverka omvärldens mål och strategier.

Regional klimatfärdplan

För att ställa om mot en region utan nettoutsläpp 2045 har Stockholms läns landstingsfullmäktige gett Tillväxt- och regionplaneförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen. Den är ute på remiss 27 juni - 2 oktober.

Läs mer om den regionala klimatfärdplanen.