Bostäder

Stockholms län har vuxit befolkningsmässigt, samtidigt som alltför få bostäder har byggts. Följden har blivit långa bostadsköer, höga bostadspriser, och en bostadsmarknad som är mycket svår att komma in på utan startkapital. Det behövs ett omfattande bostadsbyggande för att klara av dagens brist i kombination med den väntade befolkningsökningen. Samtidigt är det också viktigt att bygga bostäder som passar olika målgrupper, och som bidrar till en god miljö och ett transportsnålt samhälle. Villkoren på bostadsmarknaden har förändrats upprepade gånger och samhällets inflytande på bostadsmarknaden har trappats ned. Bostadsbyggandet sker numera i hög grad på marknadens villkor även om hyressättningen fortfarande är reglerad.

Länets kommuner har huvudansvaret för bostadsförsörjningen, och för den fysiska planeringen. Många kommuner bygger och förvaltar också bostäder genom kommunala bostadsbolag, men flertalet bostäder byggs av privata byggherrar. För att planeringsprocessen ska bli så effektiv som möjligt krävs ett utvecklat samspel mellan offentliga och privata aktörer.

Ett högt bostadsbyggande kommer dock inte räcka utan befintliga bostäder behöver utnyttjas mer effektivt.