Gods och logistik

Med en växande befolkning ökar behovet av anläggningar som försörjer regionen med energi, material och varor. Landets största konsumentmarknad finns i Stockholm, vilket ställer krav på omfattande transporter. Antalet varutransporter har ökat i takt med regionens tillväxt. Merparten av transporterna sker med lastbil, allt från stora tunga lastbilar till lätta lastbilar och olika typer av firma- och tjänstebilar. Förutom transporten av varor sker betydande bulktransporter av bergmaterial och byggnads- och anläggningsindustrins transporter av energiprodukter.

Det är avgörande att nyttotrafikens framkomlighet är god, vilket är en utmaning för regionen på lång sikt.

RUFS 2010 redovisar en terminalstruktur med regionalt betydelsefulla områden med transportintensiv verksamhet samt anläggningar för omlastning mellan transportslag - logistikcentrum, terminaler, distributionscentrum.

I RUFS 2010, strategin Säkra värden för framtida behov, finns åtagandet Säkerställ platser för anläggningar i logistiskt goda lägen. Här beskrivs det långsiktiga behovet att reservera anläggningar för bränsle- och ballasthantering samt att behålla och skapa nya anläggningar för varuhantering.

Godsstrategi för Stockholmsregionen

För att stärka hanteringen av gods har tillväxt- och regionplanenämnden beslutat att lyfta en godsstrategi för beslut i landstingsfullmäktige.

Läs mer här