Flyg och internationell tillgänglighet

Stockholmsregionen är en i hög grad omvärldsberoende region genom den specifika näringsstrukturen och höga kunskapsintensiteten. Koncentrationen av beslutsfunktioner, expertis, finansiella institutioner och internationella förbindelser gör Stockholmsregionen till en port mot världen för en stor del av landets utåtriktade kontakter. Internationell öppenhet och goda flygförbindelser till regionen är en förutsättning för tillväxt och utveckling. Stockholmsregionen har samtidigt en låg internationell tillgänglighet i internationell jämförelse och ett perifert läge. Arlanda, som är landets största och viktigaste flygplats, verkar i hård konkurrens med övriga storflygplatser i norden.

I den regionala utvecklingsplaneringen är det därför viktigt att arbeta med att utveckla regionens position i och tillgänglighet till globala nätverk. Genom att bidra i utvecklingen av den internationella tillgängligheten bidrar vi till att stärka Stockholmsregionens attraktivitet och göra regionen mer nåbar för utländska företag och besökare. En ökad tillgänglighet gör också världen mer nåbar för företag och invånare i Stockholmsregionen och i Sverige. Förbättrande flygförbindelser bidrar till att stärka regionens konkurrenskraft, regionens förmåga att attrahera investeringar och i förlängningen skapa nya jobb i hela ekonomin. Förutsättningarna för flyget och Arlanda flygplats är en viktig del i den internationella tillgängligheten, men även sjöfarten och den internationella järnvägstrafiken spelar en roll.

Visionen i RUFS 2010 är att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion inom 40 år. I planen poängteras vikten av att god internationell tillgänglighet för att kunna förverkliga visionen. En av utmaningarna är att minska klimatpåverkan och samtidigt utveckla en tillgänglighet som möjliggör ekonomisk tillväxt.

Utmaningen från RUFS 2010 har inför arbetet med RUFS 2050 bedömts vara fortsatt högaktuell. En av utgångspunkterna i RUFS 2050 är hur Stockholmsregionens omvärldsutbyte bör och kan utvecklas långsiktigt rörande handel och ekonomiska aktiviteter, forskning och utveckling, kultur och sociala relationer. Arbetet sker transportslagsoberoende. Att förbättra den regionala och storregionala tillgängligheten till Arlanda är dock en prioriterad fråga. 

Samarbeten

Vi är en av medfinansiärerna till Connect Sweden. Connect Sweden är ett samverkansprojekt etablerat 2013 som arbetar för att stärka Sveriges internationella flygförbindelser. Målet är att stärka Stockholm Arlanda Airports position som Skandinaviens ledande hub. Stockholms läns landsting bidrar i arbetet med att i första hand göra analyser och rapporter kopplade till flygets utveckling i ett regionalt utvecklingsperspektiv. Läs mer om Connect Sweden här.

Stockholms läns landsting är genom Tillväxt- och regionplaneförvaltningen medlemmar i Airport Regions Conference, ARC. ARC innebär för Stockholms läns landsting en direkt kontaktyta med över 30 ledande regioner i Europa med stora internationella flygplatser och likartade utvecklingsförutsättningar. Det är också en källa till jämförelser och samarbeten med andra regioners politiker och planerare. Läs mer om ARC här.