Cykling - smidigt, smart och säkert

Det finns många anledningar att cykla. Det är snabbt, flexibelt, billigt och ger bra träning. Om fler skulle cykla i Stockholms län skulle trängseln på vägarna försvinna. Bullret skulle minska. Och luften skulle bli renare att andas.

Stockholms läns landsting vill att fler ska cykla. För att möjliggöra en ökad cykling i hela länet har vi varit med och tagits fram en regional cykelplan med visionen: Smidigt, smart och säkert – så cyklar vi i Stockholmsregionen!

För att påskynda arbetet med den regionala cykelplanen har det inrättats ett regionalt cykelkansli. Det regionala cykelkansliet är det första i sitt slag i Sverige och är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket Region Stockholm. Syftet med det regionala cykelkansliet är att underlätta för länets väghållare att bygga ut det regionala cykelvägnätet. Cykelkansliet ska fungera som koordinator och samordnare för länets väghållare och bidra med kunskap och erfarenheter inom cykelområdet.

Det regionala cykelkansliet ska även ta fram ett årligt cykelbokslut. Syftet med cykelbokslutet är att följa upp genomförandet av den regionala cykelplanen. Cykelbokslutet ska utgöra kunskapsunderlag för kommande planering och åtgärder samt klargöra vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå målsättningen i den regionala cykelplanen.

Det här är andra året som det regionala cykelbokslutet tas fram. Cykelbokslutet visar att många kommuner arbetar aktivt utifrån den regionala cykelplanen. Men det visar också att utbyggnadstakten måste öka om det regionala cykelvägnätet ska vara utbyggt till år 2030. Det är ett tufft arbete som väntar. Men med gemensamma krafter ska vi göra Stockholm till en cykelregion i världsklass.