Transportinfrastruktur

Stockholmsregionens kraftiga tillväxt ställer stora krav på transportsystemet med behov av stora investeringar men även att redan befintlig infrastruktur används mer effektivt. Ett effektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur är både ekonomiskt gynnsamt och skapar förutsättningar för ett hållbarare transportsystem med lägre klimatutsläpp.

Bebyggelseplaneringen och transportinfrastrukturen behöver samplaneras. Inriktningen i RUFS 2010 är att tillkommande bebyggelse i huvudsak ska tillkomma i goda kollektivtrafiklägen och att det ska vara täta och funktionsblandade stadsmiljöer i de bästa kollektivtrafiklägena. Denna inriktning har stärkts än mer i samrådsförslaget för RUFS 2050 och betydelsen av gång och cykeltrafik har lyfts fram tydligare. Kollektivtrafik, gång och cykel är kapacitetsstarka transportslag vilket förbättrar framkomligheten och minskar klimatutsläppen från transportsektorn.

För många delar av regionen är och kommer bilen förbli det viktigaste transportmedlet och fram till 2030 planeras för stora investeringar i vägsystemet bland annat med Förbifart Stockholm. Även för godstrafiken är en god framkomlighet på väginfrastrukturen avgörande. En god tillgänglighet inom regionen är avgörande för länets invånare och näringsliv men även att tillgängligheten till regionen från övriga landet och världen är bra med tåg, sjöfart och flyg.

Landstingets arbete med transportinfrastruktur

Vi gör långsiktiga bedömningar av resandet i regionen och de olika transportslagens utveckling genom så kallade strukturanalyser. Dessa bedömningar ligger bland annat till grund för den regionala utvecklingsplanen, RUFS. Kontoret deltar även i en rad olika planeringsprocesser inom transportinfrastrukturområdet.

Landstingets olika förvaltningar har ett nära samarbete inte minst mellan Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF) och Trafikförvaltningen (TF) i arbetet med RUFS 2050. Inom landstinget ansvarar TRF för planeringen för gods och logistik, flyg och internationell tillgänglighet samt cykeltrafik medan TF ansvarar för planeringen för kollektivtrafik och vägtrafik.