Regionalekonomi och näringsliv

Stockholmsregionen svarar för en stor och växande del av rikets befolkning, sysselsättning, företagande och förädlingsvärde. Idag står Stockholmregionens för nästan en tredjedel av Sveriges BNP medan ca en femtedel av Sveriges befolkning är bosatta i Stockholmregionen.  Att vårt län är en ledande tillväxt- och kunskapsregion är därför viktigt för hela Sverige.

Flera av de stora trenderna såsom globalisering, urbanisering och automatisering påverkar starkt Stockholmregionens ekonomiska struktur och behovet av investeringar i regionen. Samtidigt som Stockholmregionens befolkning växer snabbt blir regionen alltmer beroende av andra delar av världen, vilket innebär såväl mer samarbete som ökad konkurrens. Den ekonomiska utvecklingen i Stockholmsregionen är en avgörande faktor för det framtida investeringsutrymmet.

I internationella jämförelser rankas Stockholmsregionen högt inom såväl innovationsklimat, ekonomisk förnyelse som andra ekonomiska indikatorer men för att regionen ska fortsätta att hävda sig i en allt hårdare global konkurrens måste förutsättningar för förnyelse och innovation ständigt förbättras. Det starka vetenskapliga systemet med ett utbrett samarbete mellan universitet, offentlig sektor och näringsliv, de avancerade marknaderna med en hög grad av specialisering, invånarnas höga kunskapsnivå och Stockholms funktion som internationell mötesplats måste ständigt förbättras.

Fortsatt strukturomvandling

Strukturomvandlingen till alltmer kunskap- och humanintensiva branscher förväntas fortgå. Den ökande genomslagskraften för informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och automatiseringen innebär stora förändringar för regionen. Vissa jobb försvinner, andra tillkommer i andra branscher, vilket ger ett ökat krav på högre utbildning och ett ökat behov av livslångt lärande.  Det kan innebära att matchningen på arbetsmarknaden får svårare att fungera. Regionen tenderar att bli alltmer tudelad då det finns ökad efterfrågan på yrken med hög utbildning medan de yrken som minskat mest är sådana där man kräver gymnasieutbildning.

Strukturomvandlingen påverkar också den rumsliga strukturen i regionen. Regioncentrum domineras alltmer av yrken med höga utbildningskrav, samtidigt som yrken med låga utbildningskrav minskar.

Arbetskraftsförsörjning

I konkurrens med andra regioner måste Stockholmsregionen kunna attrahera och erbjuda kompetens av hög klass, både akademiskt utbildade och yrkesutbildade. Regionens arbetskraftsförsörjning är beroende av att människor söker sig hit, men också att ta bort exkluderande strukturer på arbetsmarknaden som leder till en segregerad arbetsmarknad. Se avsnitt om Kompetensförsörjning.

Lokalisering och tillgänglighet

En fortsatt ekonomisk utveckling i Stockholmsregionen kräver att regionens näringsliv bibehåller en hög specialisering och internationell konkurrenskraft. En stor del av tillväxten och sysselsättningsökningen sker i kunskapsintensiva företag.  För att attrahera kunskapsintensiva företag är det viktigt att kunna erbjuda geografiskt av gränsade miljöer, med närhet och täthet, där konkurrenskraftiga innovationer och förnyelse kan skapas.

En grundläggande förutsättning för att en liten region med Stockholms geografiska läge ska kunna hysa ett internationellt näringsliv är att vara väl känd internationellt och betraktas som en attraktiv och tillgänglig plats.