Kompetensförsörjning

Stockholmsregionen är en kunskapsregion. Därför är utbildnings- och forskningssystemens kapacitet, kvalitet och effektivitet helt avgörande för att regionen långsiktigt ska ha en bra ekonomisk utveckling. Tillgången till arbetskraft med rätt kompetens är en förutsättning för en fortsatt utveckling av ett konkurrenskraftigt näringsliv och offentlig verksamhet med hög kvalitet.  I Stockholmsregionen ökar behovet av välutbildad arbetskraft, medan antalet yrken med låga utbildningskrav minskar. Se även sakområdet Regionalekonomi och näringsliv >

Kompetensförsörjning innehåller många olika delar

Kompetensförsörjning är ett brett begrepp, en process som innehåller många delar. Det handlar till exempel om tillgången till kvalitativ utbildning på alla nivåer, matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden, möjligheter till livslångt lärande och omställning och att ta tillvara hela befolkningens kompetens på arbetsmarknaden.

I RUFS 2010 pekas ett antal områden ut för att regionens ställning som kunskapsregion ska stärkas. Den högre utbildningen måste byggas ut, kvaliteten höjas och effektiviteten öka i form av förbättrad genomströmning. Yrkes- och vuxenutbildningen behöver anpassas bättre till arbetsmarknadens och individernas efterfrågan. En grundläggande utbildning av hög kvalitet är av stor betydelse för att barn och ungdomar ska uppmuntras och ges goda förutsättningar till vidare studier. I samrådsförslaget RUFS 2050 är dessa frågor fortsatt viktiga. Vikten av den grundläggande utbildningens kvalitet betonas än mer, för att alla ska få en bra start. Att öka inkluderingen på arbetsmarknaden och ta tillvara allas kompetens lyfts fram mer tydligt.

Utbildning

Den generella utbildningsnivån i befolkningen är hög och sammantaget finns en tredjedel av landets högutbildade i länet. Stockholmsregionens kunskapsintensiva arbetsmarknad riskerar dock en brist på högutbildade under de närmaste åren, beroende på pensionsavgångar och minskade ungdomskullar. En högre andel av ungdomarna i Stockholms län går vidare till högre utbildning jämfört med genomsnittet i landet, men det är stora skillnader mellan elever i olika kommuner. De ojämna prestationerna är ett problem, för såväl individen som samhället. Unga människor väljer i allt högre grad bort de gymnasiala yrkesutbildningarna, vilket leder till bristyrken inom en rad områden.

Östra Mellansverige har alltmer sammanlänkade marknader för arbete, bostäder, utbildning och företagande. Inriktningen i samrådsförslaget RUFS 2050 är att öka samarbetet över länsgränserna för mer samordning och en bred förankrad samsyn i kompetensförsörjningsfrågor. Det bidrar till att stärka östra Mellansverige som kunskapsregion, för hållbar utveckling och tillväxt.

Fysisk planering viktigt för kompetensförsörjningen

En väl fungerande kompetensförsörjning är också beroende av tillgången till bostäder, en utbyggd infrastruktur och goda pendlingsmöjligheter. Fler studentbostäder behövs annars riskerar studerande att välja bort Stockholmsregionen trots högklassiga utbildningar och forskningsmiljöer. 

Kompetensplattformen

I Stockholms län är Länsstyrelsen ansvarig för den regionala Kompetensplattformen, som skapats för att underlätta kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och innovationsförmåga i Stockholmsregionen.