Stärk konkurrenskraften med smart, grön och inkluderande tillväxt

Förslag på prioriterade åtgärder i det korta perspektivet, under RUFS 2050 giltighetstid:

  • Arbeta för en ökad bostadsvariation, genom samarbete mellan offentliga och privata aktörer, för att stärka den sociala sammanhållningen.
  • Bygg ut den digitala infrastrukturen, fast och mobil bredbandsuppkoppling med höga överföringshastigheter till samtliga invånare, företagare och offentlig sektor.
  • Verka för att Stockholmsregionen får fler internationella flygförbindelser till strategiskt viktiga destinationer och flygnav, samt verka för att behålla och attrahera fler huvudkontor till regionen.
  • Öka insatserna för språkutbildning och validering för utlandsfödda samt vidga normen hos arbetsgivare för att bättre tillvarata alla invånares kompetens.
  • Underlätta matchningen på arbetsmarknaden för att stärka regionens konkurrenskraft.
  • Öka kvaliteten och genomströmningen i regionens grundskole- och gymnasieutbildning samt stimulera till könsneutrala studieval.
  • Öka antalet högskoleplatser och forskningsmedel så att regionen blir en världsledande forskningsregion.
  • Öka användningen av offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för innovation och hållbar utveckling.
  • Stöd de små- och medelstora företagens internationalisering.